TERMET DHE KUSHTET E PËRGJITHSHME

Kompania
Verpura GmbH
Katzgrabenstraße 50
4203 Altenberg afër Linzit

0. Parathënie

Kontraktuesi do të krijojë zgjidhje individuale softuerike për konsumatorë (në tekstin e mëtejmë klient) ose të sigurojë qasje në programin e tij Verpura. Verpura është një zgjidhje e plotë me bazë në server për kompanitë, e cila përfshin menaxhimin e e moduleve të kontakteve, menaxhimin e burimeve ndërmarrëse, menaxhimin e skedarëve dhe të zyrës. Verpura është një zgjidhje me bazë në cloud. Kjo do të thotë që programi Verpura është operuar në një server në internet dhe klientët marrin me qera qasjet në këtë sistem. Kjo vlen edhe për marrjen me qera të softuerit së bashku me harduerin e nevojshëm të serverit nga klienti i kontraktorit (Sofueri si një Shërbim).

 1. Fushëveprimi dhe vlefshmëria e kontratës

  Të gjitha porositë dhe marrëveshjet janë pastaj juridikisht të detyrueshme vetëm nëse nënshkruhen nga një përfaqësues i autorizuar dhe obligohen në fushën e përcaktuar në konfirmimin e porosisë. Kushtet dhe termet e blerësit nuk janë të vlefshme per transaksionet juridike, të cilat janë temë e kësaj kontrate si dhe për tërësinë e marrëdhënieve tona afariste. Të gjitha ofertat mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Këto terma dhe kushte bazohen në termat dhe kushtet e përgjithshme të vitit 2004 të Shoqatës Profesionale për Këshillimin e Biznesit dhe Teknologjisë Informative të Odës Ekonomike Federale Austriake.

 2. Performanca dhe kontrollimi
  1. Qëllimi i një porosie mund të jetë:
   Zhvillimi i koncepteve organizative Analiza globale dhe të hollësishme Krijimi i programeve individuale Dorëzimi i programeve bibliotekare (standarde) Përvetësimi i të drejtave të përdorimit për produktet softuerike Përvetësimi i të drejtave ekskluzive për përdorimin dhe shfrytëzimin e produkteve softuerike Mbështetje në fillimet e sistemit/ mbështetjen e sistemit gjatë ndërrimit të sistemit Shërbimi për këshillim telefonik Mirëmbajtja e programit Krijimi i transportuesve të programeve Sigurimi i qasjes në Verpura Shërbime të tjera
  2. Planet dhe programet individuale organizative do të përpunohen në përputhje me llojin dhe qëllimin e informacionit, dokumenteve dhe pajisjeve shtesë ndihmëse të cilat janë vënë në dispozicion nga blerësi. Të përfshira janë të dhënat e zakonshme të testimit, si dhe mundësia për të testuar në masën e nevojshme, të cilën blerësi do ta vërë në dispozicion në kohën e duhur, gjatë orarit normal të punës dhe me shpenzimet e tij. Nëse blerësi tashmë është duke punuar në kohë reale në një sistem operativ që po vihet në dispozicion për testim, përgjegjësia për sigurimin e të dhënave reale qëndron tek blerësi.
  3. Bazat për krijimin e programeve të dizajnuara me porosi do të jenë specifikimet e performancës me shkrim të cilat ose janë siguruar nga blerësi ose që shitësi shkruan, me pagesë nga blerësi, në bazë të dokumentacionit dhe informacionit që i është dhënë nga blerësi. Ky katalog i performancës duhet të kontrollohet nga blerësi për saktësinë dhe plotësinë dhe duhet të inicializohet prej tij si shenjë e pëlqimit të tij. Kërkesat për modifikimet që bëhen më pas, mund të rezultojnë në marrëveshje të ndara për afatet dhe marrëvesjet e çmimeve.
  4. Për softuer të krijuar individualisht ose përshtatje të programeve, kërkohet që secili program të pranohet nga blerësi jo më vonë se katër javë pas dorëzimit nga shitësi. Ky pranim do të konfirmohet në një procesverbal të transaksionit nga blerësi (kontrollimi për saktësinë dhe plotësinë në përputhje me specifikimet e performancës të pranuara nga shitësi në bazë të të dhënave të testimit të vëna në dispozicion të tij, siç përshkruhet në 2.2). Nëse blerësi lejon të kalojnë katër javë pa pranuar programin, softueri i dorëzuar do të konsiderohet se është pranuar në ditën e fundit të afatit të caktuar. Nëse blerësi përdor softuerin në operime në kohë reale, softueri konsiderohet se është pranuar nga blerësi. Dëmet e mundshme - devijimet nga specifikimet e performancës me shkrim - duhet t'i raportohen shitësit me dokumentacion të mjaftueshëm mbështetës Shitësi duhet të bëjë përpjekje për të përmirësuar defektet sa më shpejt që të jetë e mundur. Nëse ka defekte serioze që janë raportuar me shkrim, dmth. Nëse operimet në kohë reale nuk kanë filluar ose nuk mund të vazhdohen, kërkohet një pranim i ripërtërirë i punës pas përmirësimit të defektit. Blerësi nuk ka të drejtë të refuzojë softuerin për shkak të defekteve jomateriale.
  5. Kur të porositen programet e bibliotekës (standarde), blerësi konfirmon në bazë të porosisë njohjen e tij për qëllimin e kryerjes së programit të porositur.
  6. Duhet të bëhet e qartë se nëse gjatë punës ekzekutimi i porosisë sipas specifikimeve është në të vërtetë ose ligjërisht i pamundur, kontraktuesi është i detyruar të njoftojë menjëherë klientin. Nëse klienti nuk ndryshon termat e referencës ose krijon mundësinë që ekzekutimi të kryhet, kontraktuesi mund të refuzojë ekzekutimin. Nëse pamundësia e ekzekutimit është rezultat i dështimit të klientit ose ndryshimit të mëvonshëm të përshkrimit të shërbimit nga klienti, kontraktuesi ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata. Kostot dhe shpenzimet e kryera deri atëherë për punën e kontraktorit, si dhe çdo shpenzim shpërbërës do të rimbursohen nga klienti.
  7. Liferimi i bartësve të programeve, dokumentacioni dhe specifikimet e performancës do të mbulohen me shpenzimet e blerësit dhe bartjen e rrezikut nga ai. Nëse blerësi dëshiron trajnim dhe sqarim të mëtejshëm, këto do të llogariten ndaras. Siguracioni do të ofrohet vetëm sipas kërkesës së blerësit.
 3. Çmimet, tatimet dhe tarifat
  1. Të gjitha çmimet janë në Euro pa TVSH. Ato zbatohen vetëm për porosinë e tanishme. Çmimet e kuotës janë nga vendi i biznesit ose nga zyra e degës së kontraktuesit. Shpenzimet e bartësve të programeve (për shembull, CD, kaseta magnetike, disqe magnetike, disqe floppy, kaseta me shirit, kaseta magnetike etj.) si dhe çdo tarifë për kontratë do të tarifohen veçmas.
  2. Për programet bibliotekare (standarde), çmimet e vlefshme janë çmimet e listës në fuqi në ditën e dorëzimit. Të gjitha shërbimet e tjera (konsultimi organizativ, programimi, trajnimi, mbështetja gjatë konvertimit, këshilla telefonike, etj.), do të ngarkohen me tarifat e vlefshme në ditën e kryerjes së shërbimit. Devijimet nga një shpenzim kohor mbi të cilin bazohet çmimi i kontratës, i cili nuk është faji i kontraktuesit, do të llogariten pas konfiskimit aktual.
  3. Kostoja e udhëtimit, akomodimi ditor dhe i natës do t'i paguhen klientit veç e veç sipas normave të aplikueshme. Orët e udhëtimit konsiderohen orë pune.
 4. Data e liferimit
  1. Kontraktuesi përpiqet t’u përmbahet datave të dakorduara të përmbushjes (përfundimit) të porosisë sa më saktë që të jetë e mundur.
  2. Datat e synuara të përfundimit mund të plotësohen vetëm atëherë kur 1) blerësi i vë në dispozicion të shitësit në tërësi, në datën e caktuar nga shitësi, të gjithë punën dhe dokumentet paraprake të nevojshme, veçanërisht specifikimet e performancës të pranuara prej tij në përputhje me §2, artikullin 3, dhe nëse, 2) blerësi përmbush obligimin e tij për të bashkëpunuar në atë masë që kërkohet. Vonesat në liferimin dhe rritjet e kostos që rezultojnë nga të dhëna dhe informacione të pasakta, jo të plota ose të ndryshuara, ose dokumentacion mbështetës të ofruar nga shitësi, nuk janë përgjegjësi e shitësit dhe nuk mund të rezultojnë në mungesën e dorëzimit të shitësit. Shpenzimet shtesë që lindin duhet të barten nga blerësi.
  3. Për porositë që përfshijnë disa njësi apo programe, kontraktuesi ka të drejtë të kryejë liferime të pjesshme ose të dorëzoj fatura të pjesshme.
 5. Pagesa
  1. Faturat e dorëzuara nga shitësi, përfshirë taksën e shitjes, paguhen jo më vonë se 14 ditë nga marrja e kuponit fiskal pa asnjë zbritje dhe pa pagesë. Për faturat e pjesshme, kushtet e pagesës për të gjithë porosinë merren ne mënyrë analoge.
  2. Kur porositë përfshijnë një numër njësish (p.sh. programet kompjuterike dhe / ose sesionet e trajnimit, përfundimi në faza), shitësi ka të drejtë të dorëzojë një faturë pas dorëzimit të çdo njësie ose shërbimi.
  3. Pagesa në datat e miratuara është një kusht thelbësor për liferimin dhe për përmbushjen e kontratës nga shitësi. Dështimi i blerësit në përputhje me orarin e pagesave të dakorduara i jep të drejtë shitësit të ndërpresë punën aktuale dhe të tërhiqet nga kontrata. Të gjitha shpenzimet që lidhen me to si dhe humbja e fitimit duhet të bëhen nga blerësi. Në rast të pagesës së vonuar, interesi për pagesë me vonesë do të ngarkohet me normat e zakonshme bankare. Në rast se dy këste të njëpasnjëshme nuk paguhen me kohë, shitësi ka të drejtë të zbatojë mospërputhjen dhe të thërrasë draftet e pranuara.
  4. Blerësi nuk ka të drejtë të mbajë pagesën për shkak të mos përfundimit të liferimit, garancionit, ose ankesave.
 6. Të drejtat e autorit dhe përdorimi
  1. Shitësi ose licencuesit e tij kanë të drejtë për të gjitha të drejtat e autorit në shërbimet e miratuara (programet, dokumentacioni, etj.). Blerësi merr vetëm të drejtën e përdorimit të softuerit në mënyrë rigoroze për qëllimet e tij pas pagesës së çmimit të dakorduar, vetëm me harduerin e specifikuar në kontratë dhe në përputhje me numrin e licencave të përvetësuara, në të njëjtën kohë në vende të ndryshme të punës. Me këtë kontratë blerësi merr vetëm autorizimin për përdorimin e softuerit. Shpërndarja e mëtejshme e produktit nga blerësi nuk lejohet, sipas ligjit të të drejtave të autorit. Blerësi, në sajë të pjesëmarrjes në prodhimin e softuerit, nuk fiton asnjë të drejtë përtej përdorimit të saj siç është përcaktuar në këtë kontratë. Çdo shkelje e të drejtave të autorit të shitësit do të rezultojë në të drejtën për të kërkuar dëmet, me ç’ras shitësi ka të drejtë për shërbim të plotë.
  2. Blerësi lejohet të bëjë kopje vetëm për qëllime të arkivimit dhe ruajtjes së të dhënave, vetëm me kusht që softueri të mos përmbajë shprehje ndaluses nga ana e licensuesit ose një pale të tretë dhe që të gjitha njoftimet për të drejtën e autorit dhe pronësinë të transferohen të pandryshuara në këto kopje.
  3. Nëse zbulimi i ndërfaqeve është i nevojshëm për prodhimin e ndërveprueshmërisë së softuerit të mbuluar nga kjo kontratë, shitësi do ta kërkojë këtë nga blerësi me rimbursimin e shpenzimeve. Nëse shitësi nuk pajtohet me këtë kusht dhe sillet në përputhje me ligjin e të drejtave të autorit, rezultatet do të përdoren ekskluzivisht për prodhimin e ndërveprimit. Keqpërdorimi do të rezultojë në kërkesa për dëmtime.
 7. E drejta e anulimit
  1. Nëse data e pranimit të liferimit të jetë tejkaluar për shkak të fajit ose sjelljes së kundërligjshme të shitësit, blerësi ka të drejtë të anulojë kontratën në fjalë me letër të regjistruar nëse pjesët thelbësore të shërbimit të miratuar nuk kryhen brenda një afati të arsyeshëm të kohës shtesë dhe blerësi nuk ka faj fare.
  2. Forca madhore, mosmarrëveshjet në punë, fatkeqësitë natyrore, bllokimet e transportit, si dhe rrethanat e tjera që janë jashtë kontrollit të shitësit, e lirojnë shitësin nga detyrimi për të ofruar ose e lejojnë atë që të ripërcaktojë kohën e liferimit të dakorduar.
  3. Anulimi nga blerësi është i mundur vetëm me marrëveshjen me shkrim të shitësit. Nëse shitësi pajtohet me anulimin, ai ka të drejtë të paguajë jo vetëm për shërbimet e kryera dhe kostot e përllogaritura, por edhe një tarifë anulimi që përfaqëson 30% të vlerës së totalit të porosisë që nuk është shlyer ende.
 8. Garancia, mirëmbajtja, ndryshime
  1. Njoftimet për defektet janë të vlefshme vetëm nëse ato kanë të bëjnë me defektet që janë të riprodhueshme, dhe nëse ato dorëzohen brenda 4 javëve pas dorëzimit të shërbimit të miratuar ose, në rastin e softuerit të hartuar personalisht, pas pranimit të programit në përputhje me §2 pika 4, dhe të jenë të dokumentuara me shkrim. Në përmbushjen e garancisë, korrigjimi i defekteve ka përparësi mbi uljen e çmimit ose heqjen e urdhrit. Nëse njoftimi i defekteve është i justifikuar, defektet duhet të riparohen brenda një periudhe të përshtatshme kohore dhe blerësi duhet t'i vë në dispozicion shitësit të gjitha masat e kërkuara nga ky i fundit për të hetuar problemin dhe për të korrigjuar defektet. Supozimi i defektivitetit në përputhje me § 924 të ABGB është përjashtuar.
  2. Korrigjimet dhe shtesat para se të dorëzohet puna e dakorduar dëshmojnë të jenë të nevojshme deri në dorëzimin e performancës së dakorduar për shkak të defekteve organizative dhe programore për të cilat shitësi është përgjegjës, kryhen nga kontraktuesi pa asnjë kosto.
  3. Kostot e mbështetjes së ofruar, diagnoza e gabimeve, korrigjimi i defekteve dhe dështimeve që janë përgjegjësi e blerësit, si dhe korrigjime, rishikime dhe shtesa të tjera, duhet të kryhen nga shitësi dhe kostot e ngarkuara për blerësin. Ky është gjithashtu rasti për korrigjimin e gabimeve kur rishikimet e programit, shtesat ose ndërhyrjet e tjera janë kryer nga vetë blerësi ose nga një palë e tretë.
  4. Për më tepër, shitësi nuk jep asnjë garanci për defektet, dështimet ose dëmtimet që janë për shkak të përdorimit të pahijshëm, komponentëve të ndryshuar në sistemin operativ, ndërfaqet dhe parametrat, përdorimin e burimeve të papërshtatshme organizative dhe transportuesit e të dhënave, për aq sa ato janë të përcaktuara, (sidomos devijimet nga dispozitat e instalimit dhe magazinimit) ose dëmtimi gjatë liferimit.
  5. Për programet që më vonë ndryshohen nga programuesit e blerësit ose palët e treta, çdo garanci nga shitësi është e pavlefshme.
  6. Për aq sa tema e porosisë është përmirësimi ose plotësimi i programeve ekzistuese, garancia mbulon përmirësimin ose plotësimin. Garancia për programin origjinal nuk vlen sërish.
 9. Detyrimet

  Kontraktuesi detyrohet për dëmet në rast se dëshmohet neglizhenca e qëllimshme ose e madhe, brenda kuadrit të rregullave ligjore. Detyrimet përjashtohen për neglizhencë të vogla. Kompensimi i dëmeve dhe humbjeve financiare, kursimeve të parealizuara, humbjeve të interesit dhe dëmeve nga pretendimet e palëve të treta kundër shitësit në çdo rast, për aq sa është e lejuar me ligj, përjashtohen.

 10. Besnikëria

  Palët kontraktuese obligohen për besnikëri reciproke. Ata nuk do të largojnë nga puna personel ose punëtorë, përfshirë palët e treta, personelin e palës tjetër të kontratës që kanë punuar në realizimin e projekteve, gjatë kohëzgjatjes së kontratës, ose për 12 muaj pas përfundimit të kontratës. Një palë në kontratë në kundërshtim me këtë klauzolë është e detyruar të paguajë dëmshpërblim të plotë në shumën e një pagese vjetore të punonjësit.

 11. Mbrojtja e Privatësisë së të Dhënave, Mos-zbulimi

  Shitësi angazhon punonjësit e tij që të veprojnë në përputhje me dispozitat e §15 të Ligjit për Mbrojtjen privatësisë të të Dhënave.

 12. Të tjera

  Nëse dispozitat individuale të kësaj kontrate janë ose do të bëhen të paefektshme, kjo nuk do të ndikojë në përmbajtjen e mbetur të kësaj kontrate. Palët kontraktuese do të bashkëpunojnë në partneritet për të gjetur një rregullore që vjen sa më afër dispozitave joefektive.

 13. Qasja testuese

  Me rastin e krijimit të llogarisë testuese, klienti apo përdoruesi i llogarisë testuese pajtohet me Verpura GmbH apo partnerët e tij distribuitiv përmes telefonit, email-it, fax-it, postës apo ndonjë metode tjetër për qëllimin e inicijimit apo hyrjes në marrëveshje të përdorimit të programit Verpura.

 14. Keqpërdorimi

  Klienti merr përsipër t'i ruaj vetëm skedarët për sistemet e shitësit që ai zotëron ligjërisht. Në veçanti, klientit nuk i lejohet të ruaj punët në sistemet e kontraktuesit, të cilat mbrohen nga ligji për të drejtat e autorit, nëse ai nuk posedon të drejtat e përdorimit të këtyre punimeve. Klienti merr përsipër të veprojë në përputhje me ligjet e aplikueshme për mbrojtjen e të dhënave. Klienti do të marrë vetëm skedarë, etj, të cilat nuk shkelin asnjë ligj. Nëse klienti nuk mund ta përmbush këtë detyrim, në pajtim me nenin 14, ai merr përsipër të dëmshpërblejë dhe ta mbajë kontraktorin të padëmtuar.

 15. Termet përfundimtare

  Për aq sa nuk është rënë dakord ndryshe, rregulloret ligjore të zbatueshme për tregtarët e regjistruar janë ekskluzivisht në fuqi sipas ligjit austriak. Ky është rasti edhe kur porosia kryhet jashtë Austrisë. Në rast konflikti, është rënë dakord që vetëm gjykata vendore përgjegjëse në vendin e biznesit të shitësit ka juridiksion. Për shitjet e klientëve në kuptimin e ligjit për mbrojtjen e klientit, kushtet e mësipërme janë të vlefshme vetëm për aq sa ligji i mbrojtjes së konsumatorit nuk këmbëngul në kushte të tjera. Nëse një ose më shumë klauzola në këto terma dhe kushte të përgjithshme janë të pavlefshme ose shkelin të drejtën e detyrueshme, validimi i klauzolave të tjera mbetet i paprekur. Dispozita e pavlefshme do të zëvendësohet nga një dispozitë në fuqi që vjen më afër qëllimit të palëve kontraktuese.