Produkti

Është e mundur që të caktohen shumë skedarë në një produkt, ngarkimi është në dispozicion direkt në faqen e detajuar të produktit ose përmes menaxhimit të skedarëve. Mund të përdoret një barkod ekzistues ose mund të gjenerohet një i ri. Stoku në depo të ndryshme mund të menaxhohet. Për më tepër, aty shfaqet se sa produkte janë të lira në dispozicion, të përdorura tashmë në një ofertë, tashmë të caktuara për një projekt etj. Ka shumë fusha të ndryshme me informacion që mund të ruhen tek një artikull. Ekziston edhe mundësia për të menaxhuar numrat serial. Për më tepër, produktet mund të renditen në kategori dhe të caktojnë disa furnitorë për një produkt. Për vlerësimin e një produkti ekzistojnë tre mundësi të ndryshme për selektim nga - çmimi i fundit, çmimi real i blerjes, çmimi i përzier - kjo është relevante gjatë pas-llogaritjes.

Porosia hyrëse

Me modulin porosisë hyrëse, porositë mund të ruhen. Kjo mund të gjenerohet nga një ofertë. Nga një porosi hyrëse mund të gjenerohet edhe një faturë, një ofertë, një fletë-dërgesë ose një konfirmim i porosisë. Ky modul quhet edhe porosia e klientit’. Mallrat, shërbimet dhe stoqet mund të shtohen si dhe mund të ndryshohet statusi i një porosie hyrëse. Këtu është e mundur edhe lidhja me një sistem të dyqaneve online.

Porosia dalëse

Një porosi dalëse mund të krijohet direkt ose mund të gjenerohet nga një ofertë. Në këtë mënyrë krijohet një formë që mund t'i dërgohet një furnitorii - qoftë drejtpërsëdrejti me e-mail ose letër të printuar. Një produkt mund të caktohet gjithashtu për disa furnitorë ose mund t'i japësh çmime dhe zbritje të ndryshme për çdo furnitorë dhe grup produktesh. Formati i fletë-dërgesasve mund të rregullohet tërësisht - me një sfond ose pa të - sipas asaj nëse duhet të shtypet në letrën të parapërgatitur ose letër të pastër. Ky modul gjithashtu quhet edhe porosia-e furnitorit.

Lokacioni i depos

Mallrat mund të ruhen në vende të ndryshme magazinimi. Shumë lokacione mund të organizohen. Paralajmërimi i sasisë së mallrave mund të sigurohet pas lokacionit të depos, si dhe totalit.

Lista e Setit

Nën [PRODUKTET] - [LISTA E SETIT], lehtësisht mund të gruposh produkte që kompania juaj shpesh i shet si set i pjesëve dhe më pas i ngarkon ato së bashku në mënyrë të përshtatshme. Për shembull, nëse kompania juaj ofron zgjidhje komplete kompjuterike, atëherë zakonisht ndodh që produktet e një seti të jenë gjithashtu në dispozicion individualisht. Duke supozuar se ju keni produktin "Kompjuter A", "Monitor B" dhe "Printer C", dhe tani doni t'u ofroni klientëve një zgjidhje komplete që përmban saktësisht këta tre artikuj, funksioni i listës së setit i Verpurës është zgjidhja perfekte për këtë situatë.

Paralajmërimi i sasisë së mallrave

Mallrat mund të ruhen në vende të ndryshme magazinimi. Shumë lokacione mund të organizohen. Paralajmërimi i sasisë së mallrave mund të sigurohet pas lokacionit të depos, si dhe...

Faturat

Ekzistojnë tri lloje të ndryshme të faturave në Verpura: fatura për projekte ose oferta, fatura për kontaktet ekzistuese dhe faturat e shitjes me para të gatshme. Për më tepër ju jeni në gjendje të përcaktoni formatin plotësisht. Gjithashtu mund të depozitohen edhe dy skicime - për shembull një për shtypje në një letër letre të përfunduar dhe një plan për printim duke përfshirë letrën në sfond. Një faturë mund të redaktohet aq gjatë, derisa të marrë një numër fature. Atëherë ekziston mundësia që ajo të shfuqizohet ose që pagesat të regjistrohen në fatura. Nëse fatura paguhet, do të krijohet një regjistrim në përvetësimin e dokumentit i cili është kryer tek kontabilisti ose mbajtësi i librave. Ka gjithashtu shumë funksione shtesë si për shembull 5 + 1 të veprimeve të lira, e cila është në gjendje të përshtatet nëse stoku është i rëndësishëm ose jo, mund të japësh shuma të ndryshme të zbritshme, etj.

Kredia

Një kredi mund të gjenerohet direkt nga një faturë ose gjithashtu mund të sigurohet në mënyrë të pavarur nga një faturë. Kredia mund të lëshohet ose për të gjithë vlerën ose në një linjë të vetme. Formati i kredisë mund të vendoset krejtësisht në mënyrë vetanake - gjithashtu mund të vendosen dy skicime, për shembull një për letër letre në sfond dhe një pa të. Një kredi mund të përdoret si një kupon ose për të mbajtur një faturë të dhënë tashmë.

Oferta

Ofertat mund të krijohen lehtësisht nga mallrat ekzistuese, liferimet dhe listat e stoqeve. Gjithashtu është e mundur të thirret malli dhe liferimet të cilat nuk janë rregulluar ende - kjo ka kuptim nëse diçka përdoret vetëm një herë. Teksti mund të shtohet edhe në oferta, çmimet mund të ndryshohen, etj. Zbritjet shfaqen automatikisht globalisht në kontakt me furnitorinin, për grupin e produktit në kontakt ose furnitorin, etj. nëse ato janë futur. Mund të bëhet një zbritje përfundimtare nga oferta e tërë. Formati është lirisht i modifikuar - me një sfond ose jo. Për më tepër, ekziston një raport ku mund të gjenerohen të gjitha ofertat e një përdoruesi, të gjitha ofertat e një kompanie, të gjitha faturat, një porosi në dalje, një fletë-dërgesë, etj. Ofertat gjithashtu mund të kopjohen ose të redaktohen dhe gjithashtu mund të krijohen edhe porositë e liferimit.

Fletë-dërgesa

Një fletë-dërgesë mund të krijohet vetë ose të gjenerohet nga një ofertë. Me një fletë-dërgesë mund të hiqen pozitat dhe gjërat tjera nëse ndodhin disa dërgesa. Me një fletë-dërgesë mund të ndryshohet edhe stoku. Mallrat, shërbimi/regjistrimi i kohësa dhe sasia mund të shfaqen. Formati i fletë-dërgesasve mund të përshtatet tërësisht - me një sfond ose pa të - në varësi të faktit nëse duhet të shtypet në letrën paraprintuar ose në letër të pastër.

Pagesë-përkujtesa

Moduli pagesë-përkujtesa i Verpura-s i njeh deri në katër nivele të ndryshme të pagesë-përkujtesave, ku niveli i fundit ka për qëllim që të përcillet tek zyra për përmbarim. Periudhat kohore mund të caktohen në mes të niveleve të pagesë-përkujtesave. Në historinë e pagesë-përkujtesave mund të krijohet dëshmitë për të gjitha pagesë-përkujtesat që nuk janë paguar ose për pagesë-përkujtesat e dërguara për të cilat askush nuk reagoi. Është gjithashtu e mundshme të përcaktohet përqindja e tarifës fikse të parazgjedhur. Formati i pagesë-përkujtesës mund të modifikohet tërësisht - me sfond ose pa të - sipas asaj nëse duhet të shtypet në një letër të paraprintuar ose të pastër.

Kontabilimi

Ky modul mund të shkrepë pikëarritjet e përdoruesve. Pastaj këto të dhëna mund t'i dorëzohen një kontabilisti apo këshilltari tatimor në baza mujore, tremujore, çdo vit ose në një periudhë tjetër kohore. Atëherë kontabilisti mund të krijojë llogaritë. Gjithashtu është e mundur të shtoni fotografi ose skanime të kontabilitetit që kontabilisti ose këshilltari tatimor mund t’i kontrollojë pas detajeve të zhdukura. Për këtë ekziston edhe një aplikacion i Android dhe iOS, me të cilin mund të shkrepni kontabilitetin drejtpërdrejt në celular - duke përfshirë fotografitë e kontabilitetit. Kategoritë e kontabilitetit mund të përshtaten këtu - në Austri për metodën e kontabilitetit të parasë së gatshme dhe kompanive të kontabilitetit me dy hyrje, dhe për Gjermaninë në SKR03 dhe SKR04.

Kthimi i tatimeve të paguara paraprakisht

Kthimi tatimeve të paguara paraprakisht mund të gjenerohet nga shkrepja e kontabilimit. Kjo mund të ofrohet në baza mujore ose tremujore. Këtu është e mundur të ndryshoni vlerat para se të dërgoni nëse nuk e keni depozituar llogaritjet në shprekjen e kontabilimit. Pastaj Verpura transmeton të dhënat automatikisht nëpërmjet shërbimit të internetit tek autoriteti financiar. Ky funksion është në dispozicion vetëm në Austri për momentin.

Projekt

Një projekt mund të gjenerohet nga një ofertë ose mund të gjenerohet në mënyrë vetanake. Shumë skedarë mund t'i caktohen një projekti që mund të qasen drejtpërdrejt në projekt ose në menaxhimin e skedarëve. Një projekt mund të ndahet në projekte të pjesshme ose në pikë-arritje - në këtë mënyrë mund të sigurohet një diagram i lehtë Gantt i cili tregon projektin. Shërbimet/regjistrimet e kohës, mallrat dhe sasia mund të regjistrohen në një projekt ose një projekt të pjesshëm. Një faturë mund të gjenerohet për një projekt - gjithashtu mund të bëhen disa fatura për një projekt. Është e mundur të vendosni regjistrime, shërbime, mallra dhe sasi në kohë të caktuar, të cilat nuk janë të pranueshme ose në përgjithësi ta ndryshojnë atë që nuk janë të paraqitura në faturë, por kjo duhet të merret në konsideratë gjatë pas-llogaritjes.

Mallrat - / Regjistrimi kohor

Mallrat, shërbimet, regjistrimet kohore dhe stoqet mund të regjistrohen në projekte, fatura, oferta, fletë-dërgesa, lokacionin e depos, etj. Për këtë ekzistojnë pasqyra të ndryshme ku mund të shikohet kjo. Për shembull, nëse një faturë anulohet, këto gjëra poashtu do të publikohen. Pjesërisht ka edhe regjistrime të kushtëzuara - për shembull nëse diçka është regjistruar në një produkt dhe ju deklaroni se nuk është e pranueshme. Më në përgjithësi, kjo mund të ndodhë për shkak se një shërbim mund t'i përkasë shumë projekteve ose tashmë është regjistruar si një shumë e madhe. Është gjithashtu e mundur të shkrepni regjistrime kohore në aplikacionin tonë të Windows ose në aplikacionin tonë Windows 8 Metro. Në versionin online të Verpura-s ka gjithashtu një kronometër të regjistrimit kohor.

Leggi tutto ...

Shërbimet

Shërbimet ju mundësojnë që t’i postoni shërbimet, etj. Një shërbim mund të regjistrohet në një ofertë, faturë, kredi, projekt, dhe kështu me radhë. Një regjistrim kohor është një shërbim i lidhur me një fillim dhe mbarim. Për një shërbim mund të specifikohet tarifa për orë. Për një regjistrim kohor ose për një performancë të regjistruar mund të përcaktohet se çfarë është dhënë saktësisht. Një shërbim gjithashtu mund të jetë pjesë e listës së setit.

Regjistrimi kohor

Me ndihmën e regjistrimeve kohore në Verpura ju gjithashtu mund të kryeni regjistrimin personal kohor të punonjësve tuaj. Ju mund ta përdorni atë për ta menaxhuar orarin tuaj të punës, gjersa këtë modul e gjeni nën artikullin e menusë [PROJEKTET] - [REGJISTRIMET KOHORE]. Për ta përdorur këtë veçori, ju nevojiten të drejta të veçanta, të cilat mund t’i porositni sipas kërkesës.

Kontakte

Kontaktet janë kompani, klube, persona privatë ose diçka të tillë. Këto janë të ndara sipas të gjithëve që janë me interes, klientët, furnitorët, klientët dhe furnitorët, si dhe të tjera. Shumë informacione mund të ruhen tek kontaktet. Gjithashtu ilustrime tjera si fotografi mund të bashkëngjiten. Shumë të dhëna të tjera në modulet e tjera në Verpura mund t'u caktohen kontakteve ose personave të kontaktit. Një kontakt mund t'u caktohet edhe shumë personave të tjerë kontaktues. Personat kontaktues mund të jenë për shembull punonjës të një kompanie. Gjithashtu është e mundur të caktohet një person kontaktues primar. Kur krijohet e-mail grupor ose eksporti i të dhënave për transmetim, fillimisht do të përdoren të dhënat e personit kontaktues - nëse nuk është në dispozicion, do të futen të dhënat e kontaktit.

Personi kontaktues

Personat kontaktues janë elementi qendror në menaxhimin e kontakteve. Ata janë caktuar për një kontakt. Nëse një kontakt është një person privat ai do të jetë gjithashtu personi i parazgjedhur-kontaktues. Një kontakt gjithashtu mund të ketë më shumë persona kontaktues. Personat kontaktues mund të caktohen në veprimet që përmbajnë karakteristika, interesa, mbështetje kontaktuese (email, telefon, faks, takim, etj.). Llojet e kontaktit janë të përcaktueshme absolutisht falas dhe mund të ruajnë gjithçka. Për një person kontaktues mund të ruhen shumë informacione. Nëse kjo nuk është e mjaftueshme, sipas kërkesës mund të shtohen edhe mundësi tjera të ruajtjes. Nëse nuk ka informata në të dhënat e kontaktit në modulin e e-mailit grupor ose në eksport atëherë informacioni do të marrë automatikisht kontaktin nëse ka disa në dispozicion. Në process të zhvillimit është edhe një interfejs për Facebook, Xing dhe LinkedIn.

Lista "Todo"

Lista ‘Todo’ mund të përdoret edhe për qëllime tjera përpos caktimit të detyrave. Këto detyra i caktohen njëkohësisht një personi të kontaktit. Detyrat mund të hapen ose të bëhen. Një detyrë mund t'i caktohet një personi ose të gjithë kompanisë. Kjo do të realizohet në veprimet në Verpura. Pra, një veprim mund të jetë një detyrë, një kërkesë dhe cilësi etj. E një personi të kontaktit. Është e arritshme për të filtruar personat e kontaktit në veprim për të shpërndarë për shembull vetëm informacion të dobishëm për një grup të synuar. Një ndërfaqe për Shënime në Office365 është në proces. Një detyrë gjithashtu ka një datë - në procesin e biznesit është shumë e nevojshme për të mbajtur kontakte - në këtë mënyrë është shumë e thjeshtë për të krijuar një përkujtues për shembull në gjashtë muaj.

Leggi tutto...

Buletini

Buletini ose E-mail Grupor quhet një modul me të cilin një e-mail i personalizuar dhe i formatuar mund të dërgohet thjesht për grupet e përcaktuara të pjesëmarrësve. Është e mundur që të filtrohen llojet e kontakteve (klientët, interesat, furnitorët, punonjësit etj.), filtrimi territorial (vendet, zonat e kodit postar) dhe të filtrohen sipas veprimeve (dhe me të edhe interesat, kontaktet e fundit etj.). Për më tepër, gjithashtu mund të monitorohet postimi. E-mailat dërgohen përmes mail-serverit vetanak të Verpura-s. Këto të dhëna mund të eksportohen edhe në formate si CSV, XLS, XML dhe PDF, duke dërguar ose gjeneruar e-maila të personalizuar gjë që mundësohet përmes programeve tjera. Me të personalizuar do të thotë se marrësi personalisht adresohet me përshëndetjen, titullin, mbiemrin dhe mbiemrin dhe se do të jetë e mundur që të dërgohen informacionet e preferuara.

Veprim

Lista e veprimeve mund të përdoret mes tjerash edhe që të caktojë detyrat. Këto detyra i caktohen njëkohësisht një personi kontaktues. Detyrat mund të hapen ose të bëhen. Një detyrë mund t'i caktohet një personi ose të gjithë kompanisë. Kjo do të realizohet nga Verpura-veprimet. Pra, një veprim mund të jetë një detyrë, një kërkesë dhe, cilësi etj. të një personi kontaktues. Është e mundshme që në veprim të filtrohen personat kontaktues për të shpërndarë për shembull vetëm informacion të dobishëm për një grup të synuar. Një interfejs për Notes në Office365 është në process të zhvillimit. Një detyrë gjithashtu ka një datë - në procesin e biznesit është shumë e nevojshme për të mbajtur kontakte - në këtë mënyrë është shumë e thjeshtë për të krijuar një përkujtues për shembull çdo gjashtë muaj.

Ditari i udhëtimit

Ditari i uhëtimit shërben për regjistrimin e udhëtimeve. Mund të përdoret për qëllime tatimore lidhur me caktimin e udhëtimeve në projekte. Aty regjistrohen destinacioni, arsyet e udhëtimit, kilometrat, dita/koha, etj. Ekziston edhe një ditar i udhëtimit Symbian-App ku ju jeni mund të plotësoni të dhënat. Një iOS dhe Android-App përkatës janë në process të zhvillimit. Për partnerët tanë është në dispozicion integrimi i një regjistruesi automatik GPS. Ditari duhet të jetë i pandryshueshëm për të zbatuar rregulloret e vlefshme. Shënimet e pasakta mund të anulohen - këto ndryshime duhet të jenë të kuptueshme më pas.

Bashkëqasja në skedarë

Skedarët në menaxhimin e bazës së të dhënave personale ose të kompanisë mund të ndahen me të tjerët (bashkëqasje). Përveç kësaj ju duhet të shtoni një emër marrës, një e-mail adresë, dhe si opsionale një datë përfundimi dhe një tekst. Duke përdorur këto të dhëna, do të gjenerohet një e-mail me një vegëz. Ky e-mail dërgohet në një e-mail adresë të dhënë. Nëse pranuesi i e-mailit ndjek këtë, skedari i dërguar hapet në një shfletues ose do të ofrohet për t'u shkarkuar. Kjo ndryshon sipas llojit të skedarit dhe mjedisit të marrësit se si do t’i trajtojë skedarët. Formatet e skedarëve të Verpura-s mund të ndahen gjithashtu si të shkruajtshme - atëherë marrësi mund të modifikojë skedarin. Një pjesë mund të përfundojë thjesht në pasqyrën e skedarëve me bashkëqasje - atëherë qasja është e bllokuar. Ky akses gjithmonë ndodh në versionin më të fundit të skedarit - duke dërguar ndryshimet pas përfundimit të veprimit, vegëza do të mbetet ajo e tanishmja. Nëse një dosje jepet për bashkëqasje, ajo do të paketohen si ZIP dhe pastaj do të ofrohet shkarkimi.

Skedarët

Verpura përfshin menaxhimin e skedarëve në kuadër të tërë kompanisë dhe atyre personale. Përdoruesit mund të ruajnë skedarët në mënyrë të kategorizuar. Për më tepër edhe dosjet mund të krijohen. Tashmë janë dhënë dosje në dispozicion nga sistemi i cili përfshin disa skedarë si faturat, ofertat, fletë-dërgesat, etj. Për çdo projekt, produkt, kontakt etj. do të krijohet një dosje dhe pastaj skedarët mund të ruhen aty. Qasja në këto dosje është e mundur në modulet përkatëse (menaxhimi i projektit, menaxhimi i mallrave, menaxhimi i kontakteve etj.), ose në modulin e menaxhimit të skedarëve. Dosjet mund të transmetohen gjithashtu përmes html, Java-Applet dhe Flash. Megjithatë, menaxhimi i tërë skedarëve mund të integrohet nga WEBDAV në skedarin e shfletuesit të sistemit tuaj operativ. Këto të dhëna mbrohen gjithashtu nga Verpura ‘back-up’ automatik i përditshëm i të dhënave. Modeli i qasjes "Start-Up" përfshin vetëm një menaxhim të skedarëve të tërë kompanisë për një kompani të përbërë nga një person.

Eksporti i të dhënave

Me eksportimin e të dhënave ju do të merrni një arkiv për ta shkarkuar i cili përfshin të gjitha të dhënat nga menaxhimi i të dhënave dhe gjithashtu nga baza e të dhënave. Sigurisht që jeni në gjendje t'i shkarkoni këto të dhëna individualisht. Me shpenzimet e pronarit do t'ju dërgojmë të dhënat tuaja në CD ose DVD ose VOL. Opsionale është edhe ‘back-up’ i të dhënave në terminalet tuaja. Në këtë mënyrë të gjithë të dhënat do të ruhen në pajisjen tuaj të përditshme. Në këtë rast ne kemi nevojë për një qasje FTP ose SFTP në hapësirën dëshiruar ku të dhënat do të ruhen. Në varësi të hapësirës në dispozicion, ne bëjmë të gjithë ‘back-up’ në terminalin tuaj ose edhe vetëm ‘back-up’ të veçanta. Për më tepër, gjithashtu është i mundur një ‘backup’ përmes sinkronizimit. Në këtë mënyrë vetëm modifikimet do të transferohen çdo ditë në hapësirën tuaj.

Parametrat

Verpura mund të personalizohet për t'iu përshtatur nevojave të kompanisë suaj. Për këtë ju keni disa mundësi të ndryshme - Ju mund të konfiguroni preferencat tuaja të gjera të kompanisë dhe preferencat për përdoruesin tuaj Verpura. Ju gjithashtu mund të ndryshoni paraqitjen e dokumenteve të krijuara nga Verpura. Mundësitë për të përshtatur preferencat tuaja po zgjerohen vazhdimisht. Nëse mungon diçka këtu, na kontaktoni. Verpura Premium mund të personalizohet dhe përshtatet me nevojat e kompanive tuaja dhe gjithashtu përshtatet për të punuar me programet tuaja ekzistuese.

Libri i arkës

Libri i arkës ndihmon për të menaxhuar paratë e imëta. Në këtë mënyrë ju mund të regjistroni të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet. Është gjithashtu e mundshme që të krijohen raporte ditore për të kontrolluar lehtësisht bilancin e parasë. Për më tepër, mund të merren parasysh defektet ose stoqet e tepërta. Libri i arkës është i lidhur së bashku me modulet e tjera të Verpura-s. Për shembull, nëse një pagesë me para të gatshme vjen nga një faturë, ajo shënohet në librin e arkës. Libri i arkës duhet të mbetet i pandryshueshëm që të plotësojë rregullat që zbatohen. Shënimet e pasakta mund të anulohen - këto ndryshime duhet të jenë të kuptueshme më pas.