Termat e kontratës VERPURA

Tema e kontratës dhe lidhja e kontratës

Kontraktori (VERPURA SHPK), në tekstin e mëtejmë si AN, ka zhvilluar softuerin "VERPURA" për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ky softuer ofrohet në dispozicion në paketa të ndryshme. Kontraktori i siguron klientit qasje në softuerin "VERPURA", andaj nuk është i nevojshëm instalimi i njejtë në kompjuterin e klientit. Të gjitha funksionet e softuerit veprojnë përmes internetit (nevojitet një lidhje përkatëse në internet). Klienti merr numrin e porositur të qasjeve dhe gjithashtu vetë mund të krijojë shënime shtesë. Çdo qasje i nënshtrohet një pagese. Kontrata lidhet nga klienti që kërkon qasje. Kjo mund të bëhet përmes formularit të internetit, me e-mail, me formularin kontaktues ose me formularin e porosisë. Pranimi do t'i konfirmohet klientit me e-mail. Marrëveshjet shtesë në këtë kontratë duhet të jenë me shkrim dhe duhet të negociohen direkt me kontraktorin.

Qasja testuese

Qasjet testuese janë qasje pa pagesë me kohë të kufizuar. Pas fazës së testimit, këto mund të kthehen në qasje me pagesë.

Liferimi dhe garancia

Liferimi ose krijimi i qasjes në paketën e porositur të softuerit bëhet më së voni brenda 14 ditëve nga data e kërkesës së qasjes nga kontraktuesi. Për pyetje në lidhje me qasjen, si dhe shërbimin, klientët e paketave Business dhe Premium kanë në dispozicion të tyre lidhjen direkte. Ndërsa të gjithë klientët kanë qasje në një formë të web-it dhe e-mail adresë për pyetje. Përgjegjësia e AN-së për çdo humbje të të dhënave kufizohet në rastet e neglizhencës së madhe nga ana e AN-së.

Kohëzgjatja e kontratës

Përveç nëse është rënë dakord ndryshe, kontrata lidhet për një periudhë të pacaktuar. Kontrata mund të përfundojë me shkrim për herë të parë pas skadimit të afatit minimal të dakorduar dhe më pas në skadimin e çdo muaji kalendarik, duke i’u nënshtruar një periudhe njoftimi një-mujor. Termi minimal i dakorduar për kontratë është 6 muaj si dhe fillon në kohën e aktivizimit të qasjes dhe lajmërimit të klientit për aktivizim. Palët kontraktuese mund ta prishin kontratën para kohe, me efekt të menjëhershëm, nëse ka arsye të rëndësishme për ta bërë, pa e respektuar periudhën e njoftimit. Në veçanti, arsyet kryesore janë: - nëse procedurat e falimentimit ose barazimit janë të hapura ndaj pasurive të palës tjetër kontraktuese, ose nëse procedura e falimentimit mohohet për shkak të mungesës së pasurisë, në rast të shkeljes të materialeve të kontratës - në veçanti mungesën e pagesës, dhe në rast të mospërfilljes së kushteve të kontratës, përveç nëse paralajmërohet 3 javë më parë. - përgjithësisht në rast të keqpërdorimit të qasjes në softuerin "VERPURA". Kontraktori mund të përfundojë kontratat në çdo kohë, por klienti duhet të ketë së paku një muaj qasje aty ose duhet t’i sigurohen të dhënat e tij.

Tarifa e përdoruesit

Për përdorimin e softuerit si dhe shërbimeve dhe produkteve përkatëse, tarifat e përdorimit mujor paguhen sipas çmimores. Çmimet aktuale janë të garantuara për një periudhë prej 6 muajsh. Pas skadimit të kësaj periudhe, kontraktori ka të drejtën të ndryshojë çmimet me anë të një njoftim-ndryshimi. Ndryshimet e çmimit i komunikohen klientit me një letër / e-mail të veçantë. Nëse klienti nuk i kundërshton ndryshimet brenda një periudhe prej 2 javësh nga marrja e njoftimit për ndryshim të çmimit, ndryshimet do të hyjnë në fuqi në datën e njoftuar nga kontraktuesi për kontratën ekzistuese pas skadimit të kësaj periudhe. Nëse klienti i kundërshton ndryshimet me shkrim brenda një periudhe prej 2 javësh pas marrjes së deklaratës së ndryshimit të çmimit, kontrata përfundon me një periudhë njoftimi prej 3 muajsh, llogaritur më së voni nga marrja e deklaratës së ndryshimit të çmimit në fund të muajit të fundit. Klienti duhet të bëhet i vetëdijshëm për rëndësinë e sjelljes së tij si dhe pasojat e njoftimit së ndryshimit të çmimeve. Nëse klienti kundërshton në rastin që ka porositur disa paketa shtesë, vetëm një pjesë e çmimit ndryshon, p.sh. sa i përket vetëm një pakoje shtesë, kontrata përfundon, siç edhe u tha, vetëm në lidhje me paketën në fjalë. Pjesa tjetër e kontratës vazhdon. Tarifa e përdorimit aplikohet për zhvillimin e mëtejshëm të softuerit si dhe shërbimit të përkrahjes permanente teknike. Të gjitha çmimet janë pa TVSH.

Faturat e kontraktorit janë të detyrueshme brenda 14 ditëve nga data e faturës. Pagesat duhet të bëhen në llogarinë e treguar në faturë në mënyrë që pagesat të mund të caktohen qartë në faturë. Kostot për transferimin bankar (për shembull pagesat bankare) i ngarkohen klientit. Në rast të vonesës së pagesës, si dhe shpenzimet për veprimet e nevojshme ligjore, zbatohen dispozitat ligjore të Kodit Civil §1333. Klienti nuk ka të drejtë të kompensojë kundërpadi ndaj kontraktorit, përveç në rast të pa-aftësisë paguese të kontraktorit, dhe në ato raste kur kundër-pretendimet janë të lidhura ligjërisht dhe objektivisht me detyrimet e klientit ose kanë qenë të themeluara me ligj.

Kërkesat e sistemit për klientin

Klienti duhet të sigurojë disponueshmërinë e qasjes në internet për ta përdorur shërbimin online. Për më tepër, klienti vetë është përgjegjës për funksionalitetin e pajisjes së tij dhe softuerit bashkëkohor për përdorim në Internet (shfletuesin).

Privatësia dhe siguria

Kontraktuesi garanton se asnjë e dhënë nuk do të kalojë te palët e treta, si dhe garanton për mbrojtjen e tyre nga keqpërdorimi dhe për mbajtjen e sigurtë të tyre. Në fund të kontratës, të gjitha të dhënat që klienti i lë në server fshihen siç duhet. Të dhënat mund t'i transmetohen klientit kundrejt pagesës së një tarife.

Mundësia e ndryshimeve

Ndryshimet në shërbimet e VERPURA-s, si përditësimet ose përmirësimet e tilla bëhen pa pagesë për përdoruesit dhe nuk do të ndryshojnë qëllimin e kësaj kontrate.

Disponueshmëria

Kontraktori garanton 99% disponueshmërinë e kontratës për një periudhë njëvjeçare kalendarike (një javë është e hënë-e diel, 0-24h). Kjo jep një normë të mundshme të parazgjedhur prej 3.7 ditësh në vit. Nëse kjo disponueshmëri nuk mund të garantohet, kontraktuesi obligohet për një zbritje të çmimeve sipas kalimit të kohës. Kërkesa të mëtejshme për dëme nuk mund të kërkohen.

Juridiksioni dhe të tjera

Për çdo mosmarrëveshje që rrjedh nga kjo marrëdhënie kontraktuale, palët kontraktuese bien dakord për jurisdiksionin ekskluziv të gjykatës përkatëse. Kjo marrëveshje qeveriset ekskluzivisht nga ligji austriak. Zbatimi i Konventës së Shitjes së OKB-së përjashtohet. Ndryshimet ose plotësimet e kësaj kontrate duhet të bëhen me shkrim. Nëse një ose më shumë dispozita të kësaj marrëveshjeje janë ose bëhen të pavlefshme ose të pazbatueshme, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e pjesës së mbetur të Marrëveshjes. Në këtë rast, dispozita e pavlefshme zëvendësohet me një dispozitë të lejueshme që i afrohet vullnetit të palëve kontraktuese.