watch
video

Shërbimet

Ky moduul ju mundëson që t’i regjistroni shërbimet, etj. Një shërbim mund të regjistrohet në një ofertë, faturë, kredi, projekt, dhe kështu me radhë. Një regjistrim kohor është një shërbim i lidhur me një fillim dhe mbarim. Për një shërbim mund të specifikohet tarifa për orë. Për një regjistrim kohor ose për një performancë të regjistruar mund të përcaktohet se çfarë është dhënë saktësisht. Një shërbim gjithashtu mund të jetë pjesë e listës së setit.

Shërbimet mund të shihen, ndryshohen ose krijohen në menunë [PROJEKTET] - [SHËRBIMET]:

leistung

Ilustrim: Pasqyra e Shërbimeve

Këshillë:Pothuajse të gjitha tabelat në Verpura mund të kërkohen duke përdorur kutinë e kërkimit. Vëni re se Verpura gjithashtu gjen fjalë të pjesshme. P.sh nëse e keni fjalën "Mustermann" në një rresht në tabelë atëherë atë mund ta gjeni vetëm mekërkimin e fjalës "Muster", "mann" apo edhe "usterma".

suchfeld

Ilustrim: Kërkimi i zgjeruar

Duke klikuar në "Kërkim i Zgjeruar" ju mund ta kufizoni kërkimin tuaj vetëm në disa kolona në tabelë. Ju keni nevojë vetëm t’i selektoni kolonat dhe poashtu selektimi i kolonave të shumëfishta është i mundur me Çelësin e Kontrollit (Ctrl).

Gjithashtu, ju mund ta filtroni tabelën duke klikuar në njërin nga kryetitujt e kolonës. Me një klikim kolona do të selektohet për ngritje, ndërsa me dy klikime kolona do të selektohet për zbritje.

sortierung

Kryetitullli i kolonës

Në fund të tabelës, ju gjithashtu keni mundësi të eksportoni përmbajtjen e tabelës si skedar CVS, Excel, XML ose PDF. Ju mund t'i eksportoni nga një tabelë në Verpura dhe pastaj t’i importoni ato Brenda programeve tjera ose t’i ndryshoni në Excel, etj.

export

Ilustrim: Eksportimi i të dhënave

Shërbimet pastaj mund të përdoren në shumë vende në Verpura - p.sh. për të pasur mundësi të ofrimit të orëve të punës në një ofertë, në mënyrë që të faturohen orët e punës në një faturë, të postoni regjistrime kohore në një projekt, dhe shumë më tepër. Tarifa për orë llogaritet si njësi kontabël për orë. Megjithatë, kjo nuk mund të ndryshohet për faturat, ofertat, etj. Çmimi i kostos shërben si bazë për llogaritjen e kostove vetanake kur bëhet llogaritja e projekteve. Normat e TVSH-së janë caktuar në [FILLO] - [DETALET KRYESORE]. Nëse keni një llogari të re Verpura, tarifat e TVSH-së tashmë janë paracaktuar për vendin tuaj. Ju mund të selektoni vetëm normën tatimore nga normat tatimore që keni krijuar. Megjithatë, është e mundur shtuarja e një norme të re tatimore.

leistung anlegen aendern

Ilustrim: Krijimi ose modifikimi i shërbimit të ri

Maska e redaktimit gjithashtu tregon numrin e shërbimit të brendshëm dhe kur ky shënim është ruajtur së fundmi. Në Verpura, të gjitha ndryshimet janë të regjistruara - kështu që më vonë mund të zbuloni se kush ndryshoi atë dhe çfarë ndodhi. Kur krijohet një shërbim i ri, gjithashtu shfaqet një lidhje me faqen kryesore të Ministrisë Federale të Financave, e cila tregon shpjegime ligjore për normat e ndryshme tatimore. Një shërbim mund të fshihet vetëm për aq kohë sa nuk është përdorur ende. Nëse një shërbim ndryshohet, kjo ndikon vetëm në shërbimet e regjistruara. Faturat, ofertat, etj ku shërbimi është përdorur më parë nuk do të ndryshohen.

Në skicën e mëposhtme, në të majtë, mund të shihni se si mund të regjistrohet një shërbim për një ofertë duke përdorur funksionin e shportës së blerjeve, gjersa në të djathtë se si mund të shtohet një shërbim në një faturë:

leistung verrechnen

Ilustrim: Regjistrimi i shërbimit në një ofertë ose performancë bëhet faturë

Në anën e djathtë të faturës, ky proces ndahet në dy hapa, pasi këtu mund të ketë përjashtime, të cilat pastaj do të shfaqen në këtë hap të dytë.

Normat tatimore

Normat e zakonshme tatimore në Verpura tashmë janë të paracaktuara për ju. Nëse keni nevojë për norma të veçanta tatimore, thjeshtë mund t'i modifikoni ato nën [FILLO] - [DETALET KRYESORE] në tabelën e Tatimeve:

Leistung1

Ilustrim: Normat e tatimeve

Ju mund ta redaktoni këtë normë tatimore duke klikuar në llupë, në të djathtë të një norme të veçantë tatimore. Me butonin "shkalla e re e tatimeve" ju mund të krijoni një normë të re tatimore.

Shërbimet falas

Gjithashtu, është e mundur të regjistroni shërbime falas - këto janë shërbime që përdoren vetëm një herë. Këto mund të krijohen direkt nga një ofertë ose një faturë. Si rezultat, ju veproni si me shërbimet normale - i vetmi ndryshim është se ato nuk shfaqen në pasqyrën e performancës dhe kështu me radhë. Kështu, pasqyra e performancës, maska e regjistrimit kohor, etj. nuk është e mbushur me shënime që nevojiten vetëm një herë.

Regjistrimet kohore

Një regjistrim kohor mund të krijohet nga një shërbim dhe një projekt:

leistung zeitbuchung

Ilustrim: Krijimi i një regjistrimi të ri kohor

Ekziston edhe një kronometër që mund të startohet në faqen e parë të Verpurës. Për më tepër, edhe si një program Windows dhe një aplikacion Windows8 që mund të shkarkohet nëpërmjet faqes kryesore të Verpuras. Programi i Windows dhe aplikacioni i Windows8 gjithashtu bllokojnë hyrjen nëse nuk ka lidhje interneti.

stopwatch

Ilustrim: Kronometri

Përgatitjet po bëhen ashtu që aplikacionet Android dhe iOs gjithashtu të zgjerohen nga ky funksionalitet.