watch
video

Kontakte

Diagram De

Kontaktet mund të shfaqen, ndryshohen dhe krijohen në menunë [KONTAKTET].

Në Verpura ekzistojnë kontaktet, personat kontaktues dhe veprimet. Një kontakt mund të përfaqësojë një kompani, një korporatë, një familje ose një person të vetëm. Të paktën duhet të ketë një person kontaktues për çdo kontakt për të komunikuar me të. Komunikimi ruhet si veprim në Verpura. Një veprim i caktohet gjithmonë një personi kontakues. Dhe një person kontakues i caktohet gjithmonë një kontakti.

Procesi i shitjes mund të tregohet me piramidën CRM.

kontaktediagramde
contacts overview GER

Ilustrim: Pasqyra e kontakteve

Me pasqyrën e kontakteve ju mund të shihni të gjitha kontaktet e ruajtura. Në përgjithësi ato dallojnë mes klientit, furnitorit, të tjerëve të interesuar si dhe punonjësve. Me zgjedhjen e opsionit 'filtro' në anën e djathtë mbi tabelë, ju mund të kërkoni sipas këtyre kategorive të kontakteve. Në pasqyrën e tabelës mund të shihni gjendjen e kontakteve të ndryshme. Nëse dëshironi, në kolonën e fundit ju mund të fshini kontaktet e vetme. Në krye të faqes ekzistojnë dy butona për krijimin e një kontakti të ri dhe kontakteve të eksportit. Lëviz poshtë për të parë një përshkrim më të detajuar për këto funksione.

Kontakti i funksionit në Verpura ju lejon të menaxhoni lehtësisht kontaktet tuaja dhe t'i lidhni ato me informacionet dhe skedarët. Të dhënat e ndërlidhura janë për shembull imazhe. Funksioni i kontaktit është me rëndësi të madhe për disa module, sepse të dhënat do t'i caktohen kontakteve ose personave kontaktues.

Këshillë:Pothuajse të gjitha tabelat në Verpura mund të kërkohen duke përdorur kutinë e kërkimit. Vëni re se Verpura gjithashtu gjen fjalë të pjesshme. P.sh nëse e keni fjalën "Mustermann" në një rresht në tabelë atëherë atë mund ta gjeni vetëm mekërkimin e fjalës "Muster", "mann" apo edhe "usterma".

suchfeld

Ilustrim: Kërkimi i zgjeruar

Duke klikuar në "Kërkim i Zgjeruar" ju mund ta kufizoni kërkimin tuaj vetëm në disa kolona në tabelë. Ju keni nevojë vetëm t’i selektoni kolonat dhe poashtu selektimi i kolonave të shumëfishta është i mundur me Çelësin e Kontrollit (Ctrl).

Gjithashtu, ju mund ta filtroni tabelën duke klikuar në njërin nga kryetitujt e kolonës. Me një klikim kolona do të selektohet për ngritje, ndërsa me dy klikime kolona do të selektohet për zbritje.

sortierung

Kryetitullli i kolonës

Në fund të tabelës, ju gjithashtu keni mundësi të eksportoni përmbajtjen e tabelës si skedar CVS, Excel, XML ose PDF. Ju mund t'i eksportoni nga një tabelë në Verpura dhe pastaj t’i importoni ato Brenda programeve tjera ose t’i ndryshoni në Excel, etj.

export

Ilustrim: Eksportimi i të dhënave

Krijimi i kontaktit të ri

Add New Contact DE

Ilustrim: Maska për krijimin e një kontakti të ri

Për të krijuar një kontakt të ri shkoni te "krijo kontakt" në menunë [kontaktet]. Pastaj është e nevojshme të plotësoni informacionin e shënuar me yje, të cilat përfshijnë; emrin, adresën dhe statusin e klientit. Përveç kësaj, nëse dëshironi, te "më shumë informacione" mund të shtoni informacione si telefonin, faksin dhe e-mailin. Gjithashtu është i mundur specifikimi i lidhjes bankare të kontaktit.

kontakte export

Ilustrim: Eksportimi i kontakteve

Nëse dëshironi të eksportoni kontaktet e Verpuras, shkoni te 'kontaktet', pastaj "eksporto kontaktet". Më pas ju mund të zgjedhni se cilat kontakte doni t'i eksportoni (për shembull, furnitorët, klientët dhe furnitorët, etj). Filtrat shtesë mundësojnë specifikimin e saktë të eksportit tuaj. Për shembull, zgjedhja juaj për të eksportuar klientët me një kod ose kod të caktuar postar, që vjen nga një shtet specifik.

Për një kontakt, gjithmonë duhet të krijoni të paktën një person kontaktues.

Kushtet e pagesës

Ekzistojnë disa mënyra për të përcaktuar kushtet e pagesës si data e faturimit, zbritjet, etj.:

Vetitë

Ju mund të përcaktoni parametrat e përgjithshme të kushteve të pagesës tuaj në menunë [Fillo] - [Vetitë] në tabularin "Modalitetet e pagesës":

1 einstellungen

Kontaktet

Përveç kësaj, ju mund të specifikoni mënyra të ndara të pagesave për secilën prej kontakteve tuaja. Për ta bërë këtë, klikoni në një nga kontaktet tuaja në menunë [Kontaktet] - [Pasqyra] dhe hapni tabularin "Kushtet e pagesës":

2 kontakte

Po ashtu, ju këtu mund të specifikoni që një klient do të marrë një zbritje në një kategori të veçantë të produktit. Kushtet e parazgjedhura të pagesës për klientët e rinj janë kushtet nga Parametrat.

Marrëveshjet

Ju keni mundësinë e përcaktimit të zbritjes totale të një oferte duke futur atë në fund të faqes në tabularin "Totali":

angebote

Ju gjithashtu keni opsionin për ta futur një zbritje të ndarë për çdo rresht ofertash:

angebote2

Mos harroni të ruani ndryshimet e çdo rreshti duke klikuar në butonin 'Ruaj' në të djathtë!

Projektet

Ju gjithashtu mund të përshtatni veçoritë e pagesës për çdo projekt. Në menunë [Projektet] - [Pasqyra], klikoni mbi një projekt dhe shkuani ato në tabularin "Veçoritë e pagesës":

3 projekte

Termet dhe kushtet e klientit janë marrë përsipër si kushte të parazgjedhura për projekte të reja.

Parametrat e zbritjes zbatohen në shumën totale të të gjitha faturave të gjeneruara nga ky projekt.

Regjistrimet e projektit

Po ashtu, ju keni opsionin të vendosni një zbritje të ndarë për çdo produkt ose shërbim të regjistruar në projekt:

4 projektbuchungen

Ju keni mundësi për të vendosur ose një përqindje, ose një zbritje fikse. Mos harroni të ruani ndryshimet tuaja me një klikim në ikonën e ruajtjes.

Faturat

Gjatë krijimit të një fature, ju gjithashtu keni mundësi të rregulloni sërish termet e pagesës. Këtë mund ta specifikoni në tabularin "Kufizimet":

5 rechnungen

Parametrat e paracaktuara për faturë merren nga parametrat e projektit në rastin e një fature të projektit, nga parametrat e klientit në rastin e një fature të përsëritur të klientit, dhe nga parametrat e parave të gatshme në rastin e një fature të shitjes me para të gatshme.