Pagesë-përkujtesat

Pagesë-përkujtesat mund të shihen dhe të krijohen në menunë [Faturat] - [Pagesë-përkujtesa].

mahnung

Ilustrim: Pasqyra e pagesë-përkujtesës

Verpura ju ndihmon të kryeni dhe organizoni përkujtesë-pagesat. Në Verpura ju mund të renditni përkujtesë-pagesat tuaja me faturë, datën e caktuar, përkujtesë-pagesat e hapura, përkujtesë-pagesat e arkivuara dhe përkujtesë-pagesat e anuluara. Verpura ka katër nivele të ndryshme të përkujtesë-pagesave, e fundit që është për liferim në agjensinë e përmbarimit.

Maska për krijimin e një përkujtesë-pagese të re duket kështu:

Ilustrim: Krijimi i pagesë-përkujtesave

Këtu mund të gjeneroni pagesë-përkujtesa për faturat e papaguara. Të gjitha faturat të cilave u është tejkaluar afati kohor i caktuar + afati shtesë dhe tejkalojnë shumën minimale, listohen nën “Faturat pas dates së caktuar”. Zgjedhni faturat për të cilat doni të gjeneroni një pagesë-përkujtesë. Grejs periudha, nivelet e pagesë-përkujtesave, etj mund të vendosen dhe të ndryshohen nën artikullin e menusë [Fillo] - [Veçoritë] – tabulari [Parametrat e pagesë-përkujtesave]

DunningSettings

Ilustrim: Parametrat e pagesë-përkujtesave

Një përshkrim i shkurtër i parametrave të pagesë-përkujtesave mund të lexohet këtu:

  Grejs periudha:
  Pas datës së faturimit të faturës, mund të kalojnë shumë ditë para se fatura të shfaqet në menunë e pagesë-përkujtesave.
  Kufiri i Shumës:
  Kjo është shuma totale minimale. Nëse një faturë është nën këtë vlerë, ajo nuk do të listohet te pagesë-përkujtesave.
  Tatimi (%)
  Mund të caktoni një vlerë (%) për tatimin e pagesë-përkujtesave
  Çmimi për pagesë-përkujtesave
  Nivelet e pagesë-përkujtesave përfshijnë katër faza. (Nivelet e pagesë-përkujtesave 1-4), për secilin nivel ju mund të shkruani një shumë fikse.
  Norma e interesit (%)
  Ju mund të shkruani vlerë të përqindjes për çdo nivel.
  Teksti për pagesë-përkujtesat:
  Për çdo nivel të pagesë-përkujtesave ekziston edhe një tekst i pagesë-përkujtesave, i cili më pas mund të shihet në formatin PDF.
  Ditët deri në afatin e caktuar:
  Përcakton se sa kohë debitori ka kohë për të paguar. Pagesë-përkujtesa e ardhshme do të gjenerohet kur mbarojnë ditët + grejs periudha.

Ju mund të selektoni çmimin për pagesë-përkujtesë ose si vlerë fikse ose me përqindje (Normën e interesit). Ose mund të kombinoni këto dy mundësi.

Ja një shembull se si mund të duket një pagesë-përkujtesë si një skedar PDF. Dizajnet mund të ndryshohen sipas dëshirës tuaj!

Mahnung als PDF

Ilustrim: Pagesë-përkujtesa si një skedar PDF

Si zgjerim në Verpura ju mund ta përdorni interfejsin nga kompania Sermocore. Sermocore ofron mundësinë që në formë dixhitale të transferohen të gjitha llogaritë (fatura, oferta, porosi, etj.) tek klientët e korporatës. Klientët pastaj mund t'i përdorin këto të dhëna dhe t'i importojnë automatikisht në programin e tyre. Formati i skedarit të kontabilitetit gjithashtu mund të ndryshohet - pikërisht në këtë format, që mbështetet nga kompania e juaj partnere. Kjo veçori është një zgjerim i vERPuras - Na kontaktoni për shtimin e këtij moduli tek përdoruesi juaj.