Terminet e tatimit

Sipërmarrësve zakonisht u kërkohet të paguajnë tatimin në shitje. Kjo bëhet çdo muaj ose në baza tremujore. Por vetëm diferenca midis tatimit të paguar dhe TVSH-së zbritet.

Nëse keni regjistruar të gjitha dokumentet në VERPURA, ju mund të shfaqni këto të dhëna nën artikullin e menusë [DOKUMENTET] - [Tatimi-Para-Regjistrimi]. Ju mund t'i transferoni këto të dhëna në formën korresponduese tek zyra tatimore (online dhe/ose offline) ose ta transferoni atë në mënyrë elektronike në FinanzOnline. Varësisht nëse ju duhet të dorëzoni të dhënat mujore ose tremujore dhe nëse jeni të para-tatuar ose të pas-tatuar, ju lutemi bëni selektimin tuaj këtu:

umsatzsteuervoranmeldung auswahl

Ilustrim: Përzgjedhja e periudhës së para-regjistrimit të TVSH-së

Në këtë formë, të dhënat gjithashtu mund të korrigjohen nëse dokumentet e tilla p.sh. nuk janë regjistruar në Verpura dhe prandaj diçka është duke ndryshuar. Ka edhe raste të veçanta që nuk mund të regjistrohen në Verpura - ato gjithashtu mund të shtohen në këtë maskë. Informacioni mbi FinanzOnline është në dispozicion në finanzonline.bmf.gv.at.

Në zonën në të djathtë, programi gjithashtu tregon se cilat dokumente dhe pagesa janë përfshirë në llogaritje. Duke shënuar "Testi vetëm për transmision" ju informoni zyrën e taksave se të dhënat e transmetuara nuk duhet të përpunohen. Megjithatë, këto të dhëna mund t'i shikoni në dosjen e skedës në Finanzonline dhe gjithashtu do të testoni nëse të dhënat tuaja të qasjes janë të sakta.

umsatzsteuervoranmeldung aendern

Ilustrim: Ndryshimi i të dhënave të para-regjistrimit të TVSH-së

Kompanitë që kanë qasje në internet duhet të përdorin këtë për të komunikuar në mënyrë elektronike me zyrën tatimore. Ju merrni në e-mail adresën që është ruajtur nën “redakto profilin” në Verpura konton e juaj, që është dërguar edhe në të dhënat e zyrës tatimor,e të transmetuara si një e-mail ë, dhe ajo ruhet në bazën e juaj të të dhënave Verpura për çdo transferim.

umsatzsteuervoranmeldung success

Ilustrim: Konfirmimi i transferimit të suksesshëm

Në mënyrë që transferimi automatik në FinanzOnline të funksionojë, të dhënat e qasjes nën [FILLO - [PARAMETRAT] duhet të futen një herë në tabulatorin [FinanzOnline]. Fusha e Informacionit të Klientit është vetëm për nevoja të brendshme – dhe ju mund ta përdorni këtë, për shembull në rastet kur të dhënat e transmetuara prej juve thjesht ndryshojnë nga ato p.sh. të këshilltarit. Zyra Tatimore / Numri Tatimor mund të gjendet në Financial Online, p.sh. në faqen ku mund të kontrolloni llogarinë tuaj tatimore në listën e parë. Ju mund të krijoni një përdorues të shërbimit të internetit në rrjetin financiar në [Admin] - [Përdoruesi i vetëm] - kjo duhet të ketë cilësimin "Përdoruesi për shërbimin e uebit". Është e këshillueshme që të ketë një përdorues tjetër, sepse nëse përdoret 3x një PIN i gabuar, përdoruesi bllokohet dhe pastaj mund të hapet vetëm me një përdorues tjetër "Supervizor".

einstellung finanzonline

Ilustrim: Parametrat Financiare Online