Faturat

Ekzistojnë tri lloje të ndryshme të faturave në Verpura: fatura për projekte ose oferta, fatura për kontaktet ekzistuese dhe faturat e shitjes me para të gatshme. Për më tepër ju jeni në gjendje të përcaktoni formatin plotësisht. Gjithashtu mund të depozitohen edhe dy skicime - për shembull një për shtypje në një letër letre të përfunduar dhe një plan për printim duke përfshirë letrën në sfond. Një faturë mund të redaktohet aq gjatë, derisa të marrë një numër fature. Atëherë ekziston mundësia që ajo të shfuqizohet ose që pagesat të regjistrohen në fatura. Nëse fatura paguhet, do të krijohet një regjistrim në përvetësimin e dokumentit i cili është kryer tek kontabilisti ose mbajtësi i librave. Ka gjithashtu shumë funksione shtesë si për shembull 5 + 1 të veprimeve të lira, e cila është në gjendje të përshtatet nëse stoku është i rëndësishëm ose jo, mund të japësh shuma të ndryshme të zbritshme, etj.

Kredia

Një kredi mund të gjenerohet direkt nga një faturë ose gjithashtu mund të sigurohet në mënyrë të pavarur nga një faturë. Kredia mund të lëshohet ose për të gjithë vlerën ose në një linjë të vetme. Formati i kredisë mund të vendoset krejtësisht në mënyrë vetanake - gjithashtu mund të vendosen dy skicime, për shembull një për letër letre në sfond dhe një pa të. Një kredi mund të përdoret si një kupon ose për të mbajtur një faturë të dhënë tashmë.

Oferta

Ofertat mund të krijohen lehtësisht nga mallrat ekzistuese, liferimet dhe listat e stoqeve. Gjithashtu është e mundur të thirret malli dhe liferimet të cilat nuk janë rregulluar ende - kjo ka kuptim nëse diçka përdoret vetëm një herë. Teksti mund të shtohet edhe në oferta, çmimet mund të ndryshohen, etj. Zbritjet shfaqen automatikisht globalisht në kontakt me furnitorinin, për grupin e produktit në kontakt ose furnitorin, etj. nëse ato janë futur. Mund të bëhet një zbritje përfundimtare nga oferta e tërë. Formati është lirisht i modifikuar - me një sfond ose jo. Për më tepër, ekziston një raport ku mund të gjenerohen të gjitha ofertat e një përdoruesi, të gjitha ofertat e një kompanie, të gjitha faturat, një porosi në dalje, një fletë-dërgesë, etj. Ofertat gjithashtu mund të kopjohen ose të redaktohen dhe gjithashtu mund të krijohen edhe porositë e liferimit.

Fletë-dërgesa

Një fletë-dërgesë mund të krijohet vetë ose të gjenerohet nga një ofertë. Me një fletë-dërgesë mund të hiqen pozitat dhe gjërat tjera nëse ndodhin disa dërgesa. Me një fletë-dërgesë mund të ndryshohet edhe stoku. Mallrat, shërbimi/regjistrimi i kohësa dhe sasia mund të shfaqen. Formati i fletë-dërgesasve mund të përshtatet tërësisht - me një sfond ose pa të - në varësi të faktit nëse duhet të shtypet në letrën paraprintuar ose në letër të pastër.

Pagesë-përkujtesa

Moduli pagesë-përkujtesa i Verpura-s i njeh deri në katër nivele të ndryshme të pagesë-përkujtesave, ku niveli i fundit ka për qëllim që të përcillet tek zyra për përmbarim. Periudhat kohore mund të caktohen në mes të niveleve të pagesë-përkujtesave. Në historinë e pagesë-përkujtesave mund të krijohet dëshmitë për të gjitha pagesë-përkujtesat që nuk janë paguar ose për pagesë-përkujtesat e dërguara për të cilat askush nuk reagoi. Është gjithashtu e mundshme të përcaktohet përqindja e tarifës fikse të parazgjedhur. Formati i pagesë-përkujtesës mund të modifikohet tërësisht - me sfond ose pa të - sipas asaj nëse duhet të shtypet në një letër të paraprintuar ose të pastër.

Kontabilimi

Ky modul mund të shkrepë pikëarritjet e përdoruesve. Pastaj këto të dhëna mund t'i dorëzohen një kontabilisti apo këshilltari tatimor në baza mujore, tremujore, çdo vit ose në një periudhë tjetër kohore. Atëherë kontabilisti mund të krijojë llogaritë. Gjithashtu është e mundur të shtoni fotografi ose skanime të kontabilitetit që kontabilisti ose këshilltari tatimor mund t’i kontrollojë pas detajeve të zhdukura. Për këtë ekziston edhe një aplikacion i Android dhe iOS, me të cilin mund të shkrepni kontabilitetin drejtpërdrejt në celular - duke përfshirë fotografitë e kontabilitetit. Kategoritë e kontabilitetit mund të përshtaten këtu - në Austri për metodën e kontabilitetit të parasë së gatshme dhe kompanive të kontabilitetit me dy hyrje, dhe për Gjermaninë në SKR03 dhe SKR04.

Kthimi i tatimeve të paguara paraprakisht

Kthimi tatimeve të paguara paraprakisht mund të gjenerohet nga shkrepja e kontabilimit. Kjo mund të ofrohet në baza mujore ose tremujore. Këtu është e mundur të ndryshoni vlerat para se të dërgoni nëse nuk e keni depozituar llogaritjet në shprekjen e kontabilimit. Pastaj Verpura transmeton të dhënat automatikisht nëpërmjet shërbimit të internetit tek autoriteti financiar. Ky funksion është në dispozicion vetëm në Austri për momentin.