Projekt

Një projekt mund të gjenerohet nga një ofertë ose mund të gjenerohet në mënyrë vetanake. Shumë skedarë mund t'i caktohen një projekti që mund të qasen drejtpërdrejt në projekt ose në menaxhimin e skedarëve. Një projekt mund të ndahet në projekte të pjesshme ose në pikë-arritje - në këtë mënyrë mund të sigurohet një diagram i lehtë Gantt i cili tregon projektin. Shërbimet/regjistrimet e kohës, mallrat dhe sasia mund të regjistrohen në një projekt ose një projekt të pjesshëm. Një faturë mund të gjenerohet për një projekt - gjithashtu mund të bëhen disa fatura për një projekt. Është e mundur të vendosni regjistrime, shërbime, mallra dhe sasi në kohë të caktuar, të cilat nuk janë të pranueshme ose në përgjithësi ta ndryshojnë atë që nuk janë të paraqitura në faturë, por kjo duhet të merret në konsideratë gjatë pas-llogaritjes.

Mallrat - / Regjistrimi kohor

Mallrat, shërbimet, regjistrimet kohore dhe stoqet mund të regjistrohen në projekte, fatura, oferta, fletë-dërgesa, lokacionin e depos, etj. Për këtë ekzistojnë pasqyra të ndryshme ku mund të shikohet kjo. Për shembull, nëse një faturë anulohet, këto gjëra poashtu do të publikohen. Pjesërisht ka edhe regjistrime të kushtëzuara - për shembull nëse diçka është regjistruar në një produkt dhe ju deklaroni se nuk është e pranueshme. Më në përgjithësi, kjo mund të ndodhë për shkak se një shërbim mund t'i përkasë shumë projekteve ose tashmë është regjistruar si një shumë e madhe. Është gjithashtu e mundur të shkrepni regjistrime kohore në aplikacionin tonë të Windows ose në aplikacionin tonë Windows 8 Metro. Në versionin online të Verpura-s ka gjithashtu një kronometër të regjistrimit kohor.

Leggi tutto ...

Shërbimet

Shërbimet ju mundësojnë që t’i postoni shërbimet, etj. Një shërbim mund të regjistrohet në një ofertë, faturë, kredi, projekt, dhe kështu me radhë. Një regjistrim kohor është një shërbim i lidhur me një fillim dhe mbarim. Për një shërbim mund të specifikohet tarifa për orë. Për një regjistrim kohor ose për një performancë të regjistruar mund të përcaktohet se çfarë është dhënë saktësisht. Një shërbim gjithashtu mund të jetë pjesë e listës së setit.

Regjistrimi kohor

Me ndihmën e regjistrimeve kohore në Verpura ju gjithashtu mund të kryeni regjistrimin personal kohor të punonjësve tuaj. Ju mund ta përdorni atë për ta menaxhuar orarin tuaj të punës, gjersa këtë modul e gjeni nën artikullin e menusë [PROJEKTET] - [REGJISTRIMET KOHORE]. Për ta përdorur këtë veçori, ju nevojiten të drejta të veçanta, të cilat mund t’i porositni sipas kërkesës.